Perehdytyksen sanakirja

Kuvittele uusien työntekijöiden nopea ja kivuton integrointi organisaatioon. Kuvittele myös, että pystyt luomaan perehdytyskokemuksen, joka on hauskempi ja tehokkaampi kuin koskaan ennen. Tämä blogi tarjoaa kattavan perehdytyksen sanakirjan, minkä avulla ratkaiset epäselviä kummalliseltakin tuntuvia trendisanoja ja olet taas sisällä keskusteluissa.

Perehdyttäminen on elintärkeä osa organisaation menestyksekästä toimintaa, mutta perinteisillä menetelmillä se voi olla tylsää ja jopa turhauttavaa uusille työntekijöille. Animoitujen videoiden avulla voit kuitenkin luoda perehdytyskokemuksen, joka on mielenkiintoisempi, hauskempi ja jättää pitkäaikaisen vaikutuksen uusien työntekijöiden mieleen.

150 sanaa perehdyttämisestä ja animoiduista videoista

 1. Aktiivinen oppiminen: Oppimismenetelmä, jossa oppijat ovat aktiivisesti mukana oppimisprosessissa, esimerkiksi keskustelemalla, ryhmätyöskentelyllä tai esitysten pitämisellä.
 2. Animaatio: Liikkuvan kuvan tekniikka, jossa kuvat piirretään ja elävöitetään peräkkäin siten, että syntyy liikettä.
 3. Animoitu video: Videomuotoinen animaatio, joka esittää kuvattuja kohtauksia ja hahmoja.
 4. Arviointi: Oppimistulosten arviointi ja arvosanojen antaminen oppimisprosessin päätteeksi.
 5. Asiantuntijaluento: Luento, joka pidetään asiantuntijan toimesta ja jossa käsitellään tiettyä aihetta.
 6. Asynkroninen oppiminen: Oppimismenetelmä, jossa opiskelijat oppivat eri aikoihin, eivätkä ole sidottuja samaan aikatauluun.
 7. Avoimen oppimisympäristön (OER) materiaalit: Verkossa vapaasti saatavilla olevat oppimateriaalit, jotka on lisenssoitu uudelleenkäytettäviksi ja muokattaviksi.
 8. Blended learning: Oppimismenetelmä, joka yhdistää perinteisen luokkahuoneopetuksen ja verkkokoulutuksen.
 9. Case study: Oppimismenetelmä, jossa opiskelijat analysoivat todellisia tapahtumia tai ongelmia oppimisen edistämiseksi.
 10. E-kirja: Sähköinen kirja, joka on luettavissa tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella.
 11. E-opetus: Koulutus, joka tapahtuu verkon kautta.
 12. E-oppimisalusta: Verkkoalusta, joka tarjoaa oppimismateriaaleja ja -työkaluja.
 13. E-portfolio: Sähköinen portfolio, jossa opiskelija kerää ja esittelee oppimisprosessinsa aikana tuottamiaan töitä ja näyttöjä taidoistaan.
 14. Erikoistehosteet: Animaation tai videon tuotannossa käytettävät tehosteet, jotka lisätään animaatioon tai videoon erityistä vaikutusta varten.
 15. Esimieskoulutus: Koulutus, joka keskittyy esimiesten taitojen ja pätevyyksien kehittämiseen.
 16. Explainer-video: Animoitu video, joka selittää yleensä monimutkaisia käsitteitä tai ilmiöitä helposti ymmärrettävässä muodossa.
 17. Hahmosuunnittelu: Prosessi, jossa luodaan animaatiohahmot.
 18. Harrastuskoulutus: Koulutus, joka keskittyy harrastuksiin ja vapaa-aikaan liittyviin taitoihin, kuten musiikkiin tai liikuntaan.
 19. Henkilökohtainen oppimissuunnitelma (HOPS): Opiskelijan henkilökohtainen suunnitelma oppimistavoitteiden saavuttamiseksi.
 20. Ilmiöpohjainen oppiminen: Oppimismenetelmä, jossa opiskelijat tutkivat yhtä tai useampaa ilmiötä eri näkökulmista.
 21. Infografiikka-video: Animoitu video, jossa käytetään graafisia elementtejä kuvittamaan tietoa ja tilastoja.
 22. Inhouse-koulutus: Koulutus, joka tapahtuu yrityksen sisällä ja joka keskittyy yrityksen tiettyihin tarpeisiin.
 23. Intensiivikurssi: Koulutus, joka on suunniteltu lyhyeksi ja intensiiviseksi oppimiskokemukseksi.
 24. Interaktiivinen animaatio: Animaatiotekniikka, jossa käyttäjät voivat vaikuttaa animaation kulkuun esimerkiksi klikkaamalla eri kohtia.
 25. Itsearviointi: Oppijan oma arviointi omasta osaamisestaan ja oppimisprosessistaan.
 26. Itsenäinen oppiminen: Oppimismenetelmä, jossa oppijat vastaavat omasta oppimisestaan ja etenemisestään.
 27. Johtamiskoulutus: Koulutus, joka keskittyy johtajuustaitojen kehittämiseen.
 28. Kameratyö: Animaation tai videon tuotannossa käytettävä prosessi, jossa suunnitellaan ja toteutetaan kameran liikkeet.
 29. Kansainvälinen koulutus: Koulutus, joka keskittyy kansainvälisiin taitoihin ja kulttuurien ymmärtämiseen.
 30. Karakterianimaatio: Animaatiotekniikka, jossa hahmot elävöitetään ja animoidaan siten, että ne käyttäytyvät kuin oikeat ihmiset.
 31. Karikatyyri: Animaatiotyyli, jossa hahmoja esitetään liioitellun stereotyyppisesti.
 32. Keskustelufoorumi: Verkossa tapahtuva keskustelupalsta, jossa opiskelijat voivat keskustella ja jakaa tietoa keskenään.
 33. Ketterä oppiminen: Oppimismenetelmä, joka keskittyy nopeaan ja joustavaan oppimiseen, joka on mukautettavissa nopeasti muuttuviin tilanteisiin.
 34. Kieliopetus: Koulutus, joka keskittyy kielten oppimiseen ja kehittämiseen.
 35. Klassinen koulutus: Perinteinen luokkahuonekoulutus, jossa opiskelijat opiskelevat opettajan johdolla.
 36. Kognitiivinen oppiminen: Oppimismenetelmä, joka keskittyy tietojen ja käsitteiden ymmärtämiseen ja muistamiseen.
 37. Kokemusperäinen oppiminen: Oppimismenetelmä, jossa oppijat oppivat kokemusten kautta ja reflektoimalla niitä.
 38. Kollegiaalinen oppiminen: Oppimismenetelmä, jossa opiskelijat oppivat toisiltaan ja jakavat tietoaan keskenään.
 39. Kollektiivinen oppiminen: Oppimismenetelmä, jossa useat oppijat työskentelevät yhdessä oppimistavoitteiden saavuttamiseksi.
 40. Kouluttajapalautteet: Palautteet, jotka kouluttajat antavat opiskelijoille oppimisprosessin aikana.
 41. Kriittinen ajattelu: Oppimismenetelmä, joka kehittää oppijan kykyä analysoida ja arvioida tietoa.
 42. Kysely: Menetelmä, jolla kerätään tietoa opiskelijoiden mielipiteistä ja kokemuksista.
 43. Käsikirjoitus: Animoitua videota varten laadittu teksti, joka määrittelee videon sisällön ja rakenteen.
 44. Käyttöliittymäanimaatio: Animaatiotekniikka, jota käytetään käyttöliittymien suunnittelussa esimerkiksi näyttämään, miten jokin toiminto suoritetaan.
 45. Käytännön harjoittelu: Oppimismenetelmä, jossa oppija oppii käytännön taitoja tekemällä niitä itse.
 46. Käytännön koulutus: Koulutus, joka keskittyy käytännön taitoihin, kuten teknisiin taitoihin tai kädentaitoihin.
 47. Liikegraafinen animaatio: Animaatiotekniikka, jossa graafisia elementtejä animoidaan liikkeeseen.
 48. Lip sync: Animaatiotekniikka, jossa animaatiohahmojen suun liikkeet synkronoidaan äänen kanssa.
 49. Live action-animaatio: Animaatiotekniikka, jossa animaatio yhdistetään oikeisiin näyttelijöihin ja tapahtumiin.
 50. LMS: lyhenne sanoista Learning Management System, joka on ohjelmisto, jota käytetään verkkokoulutuksen hallintaan ja järjestämiseen.
 51. Luonnostelu: Animaation tai videon tuotannossa käytettävä prosessi, jossa tehdään karkeita hahmotelmia animaation tai videon eri osista.
 52. Lähiopetus: Koulutus, joka tapahtuu luokkahuoneessa opettajan johdolla.
 53. Meme: Animoitu kuva tai video, joka leviää nopeasti verkossa ja joka sisältää humoristisen kommentin tai idean.
 54. Mentorointi: Oppimismenetelmä, jossa kokeneempi henkilö opastaa ja auttaa vähemmän kokenutta henkilöä.
 55. Mikro-oppiminen: Oppimismenetelmä, jossa käsitellään tiettyjä taitoja tai aiheita lyhyissä, usein vain muutaman minuutin mittaisissa osissa.
 56. Monimuoto-opiskelu: Oppimismenetelmä, jossa opiskelijat opiskelevat eri muodoissa, kuten verkkokursseilla, lähiopetuksessa ja itsenäisesti.
 57. MOOC: Lyhenne sanoista Massive Open Online Course, joka on verkossa pidettävä kurssi, johon voi osallistua kuka tahansa.
 58. Moodle: Verkkopohjainen oppimisalusta, joka tukee opiskelijoiden oppimista ja opettajien opetusta.
 59. Motion capture: Animaatiotekniikka, jossa oikeiden ihmisten liikkeitä tallennetaan ja muunnetaan animaatiohahmojen liikkeiksi.
 60. Motion-graphics: Animaatiotekniikka, jossa graafisia elementtejä elävöitetään ja animoidaan.
 61. Motivaatio: Opiskelijan halu oppia ja saavuttaa tavoitteet.
 62. Musiikkivideo: Animoitu video, jossa esitetään musiikkikappaletta.
 63. Narratiivinen animaatio: Animaatiotekniikka, joka kertoo tarinan.
 64. Netiketti: Säännöt ja käytännöt, jotka koskevat käyttäytymistä verkossa ja verkkoviestinnässä.
 65. Näyttelyanimaatio: Animaatiotekniikka, jossa käytetään eläviä kohteita, kuten ihmisiä tai eläimiä, animaation osana.
 66. Ohjaus: Oppimisprosessin tukeminen ja ohjaaminen kohti tavoitteita
 67. On-the-job-koulutus: Koulutus, joka tapahtuu työpaikalla, usein työn ohessa.
 68. Ongelmanratkaisu: Oppimismenetelmä, jossa opiskelijat oppivat ratkaisemaan ongelmia kriittisen ajattelun ja analysoinnin avulla.
 69. Opetusvideo: Video, jossa opettaja opettaa tiettyä aihetta.
 70. Oppimisanalytiikka: Menetelmä, jolla kerätään ja analysoidaan oppijoiden tietoja ja käyttäytymistä oppimisprosessin aikana.
 71. Oppimiskokemus: Opiskelijan kokemus ja havainnot oppimisprosessista.
 72. Oppimiskortti: Oppimismenetelmä, jossa opiskelija kokoaa tärkeitä tietoja ja käsitteitä yhteen korttiin.
 73. Oppimismenetelmä: Menetelmä, jolla opiskelijalle opetetaan uusia tietoja ja taitoja.
 74. Oppimisobjektit: Oppimateriaalit, jotka voidaan yhdistää ja muokata eri koulutusympäristöissä.
 75. Oppimispolku: Suunnitelma, joka määrittää oppimisen vaiheet ja tavoitteet.
 76. Oppimisportaali: Verkkoalusta, joka tarjoaa monipuolisia oppimismateriaaleja ja -työkaluja.
 77. Oppimisstrategia: strategia, joka määrittelee, miten oppiminen tapahtuu.
 78. Oppimisteknologia: teknologia, jota käytetään oppimisessa.
 79. Oppimistulokset: oppimisen tavoitteiden saavutukset
 80. Oppimisympäristö: Fyysinen tai virtuaalinen ympäristö, jossa oppiminen tapahtuu.
 81. Palautteenanto: Oppimisprosessin aikana saatu palaute, joka auttaa opiskelijaa kehittymään.
 82. Pedagogiikka: Oppimisen teoria ja käytäntö.
 83. Pedagoginen suunnittelu: Pedagoginen prosessi, joka määrittelee oppimistavoitteet ja opetusmenetelmät.
 84. Pehmeät taidot: Taidot, jotka eivät ole teknisiä, kuten kommunikaatio- ja tiimityötaidot.
 85. Pelillistäminen: Oppimismenetelmä, jossa käytetään pelillisyyttä ja pelaamista oppimisen edistämiseen.
 86. Pelillisyys: Oppimismenetelmä, jossa pelillisyyttä hyödynnetään oppimisprosessin edistämiseksi.
 87. Personal learning environment (PLE): Henkilökohtainen oppimisympäristö, joka koostuu opiskelijan valitsemista oppimisresursseista, kuten verkkokursseista ja sovelluksista.
 88. Perspektiivi: Animaatiotekniikka, joka luo vaikutelman syvyydestä ja kolmiulotteisuudesta.
 89. Piirrosanimaatio: Animaatiotekniikka, jossa kuvat piirretään käsin ja elävöitetään peräkkäin siten, että syntyy liikettä.
 90. Pikselianimaatio: Animaatiotekniikka, jossa käytetään pikseleitä luomaan animaatio.
 91. Portfolioarviointi: Arviointimenetelmä, jossa opiskelijan osaaminen arvioidaan kokoamalla ja arvioimalla hänen tuottamiaan töitä ja näyttöjä.
 92. Projektikoulutus: Koulutus, jossa opiskelijat työskentelevät projektin parissa oppiakseen uusia taitoja ja käsitteitä.
 93. Päämäärä: Tavoite tai päämäärä, jonka opiskelija haluaa saavuttaa perehdyttämisen tai oppimisprosessin aikana.
 94. Reflektio: Oppimismenetelmä, jossa opiskelijat pohtivat oppimaansa ja oppimisprosessiaan.
 95. Reflektointi: Oppimisprosessin aikana tapahtuva itsereflektio ja ajatusten jakaminen muiden kanssa.
 96. Ryhmätyö/ryhmätyöskentely: Oppimismenetelmä, jossa opiskelijat työskentelevät yhdessä tavoitteen saavuttamiseksi.
 97. Sarjakuva-animaatio: Animaatiotekniikka, joka perustuu sarjakuvien piirroksille.
 98. Scaffolding: Oppimisen tukeminen ja ohjaaminen kohti tavoitteita, esimerkiksi opettajan tai mentorin avulla.
 99. Screencast: Animoitu video, joka näyttää tietokoneen näytöllä tapahtuvia toimintoja ja ohjeistaa niiden suorittamisessa.
 100. Selostusvideo/selitysvideo: Animoitu video, joka selostaa tapahtumia tai esittelee tietoa.
 101. Simulaatio: Oppimismenetelmä, jossa todellisuutta jäljittelevä tilanne luodaan oppimistavoitteiden saavuttamiseksi.
 102. Simulaatiokoulutus: Koulutus, jossa käytetään simulaatioita oppimisen edistämiseen.
 103. Sisällöntuotanto: Prosessi, jossa laaditaan ja tuotetaan sisältöä, kuten animoituja videoita.
 104. Skripti: Animoitua videota varten laadittu käsikirjoitus, joka määrittelee videon sisällön ja rakenteen.
 105. Slow motion: Animaation tai videon tuotannossa käytettävä teknologia, jolla hidastetaan liikettä.
 106. Sosiaalinen media: Verkkoteknologia, joka mahdollistaa käyttäjien välisen vuorovaikutuksen ja tiedonjakamisen.
 107. Sosiaalinen oppiminen: Oppimismenetelmä, jossa oppiminen tapahtuu yhteistyössä muiden ihmisten kanssa.
 108. Spaced repetition/Ajoittainen kertaus: Oppimismenetelmä, joka perustuu siihen, että opittavaa aihetta käsitellään säännöllisesti tietyn ajanjakson välein. Tämä tapahtuu toistamalla opittavaa materiaalia tietyn aikavälin päästä, joka on suunniteltu optimaaliseksi aivomuistin vahvistamiseksi. Menetelmä käyttää ajoitettua kertauksen ajoitusta, jossa kertausväliä pidennetään aina, kun opittu tieto on muistettu onnistuneesti, ja lyhennetään, jos opittu tieto ei ole vielä hallussa. Spaced repetition -menetelmä on erityisen hyödyllinen kielten oppimisessa ja sanaston laajentamisessa, mutta sitä voidaan soveltaa muihinkin oppimistavoitteisiin. Se on yleisesti käytetty osa verkkokoulutusta ja mobiiliopetusta, jossa opiskelijat voivat käyttää erityisiä sovelluksia ja ohjelmia, jotka tarjoavat automaattisia kertausmuistutuksia.
 109. Stop motion-animaatio: Animaatiotekniikka, jossa käytetään esimerkiksi muovailuvahaa tai muita materiaaleja ja otetaan kuvia yksittäisistä liikkeistä, jotka yhdistetään lopuksi animaatioksi.
 110. Storyboard: Animaatio- tai videon tuotannossa käytettävä visuaalinen kuvakäsikirjoitus, joka määrittelee animaation tai videon rakenteen ja käsikirjoituksen.
 111. Storytelling: Oppimismenetelmä, jossa käytetään tarinoita oppimisen edistämiseen.
 112. Sukellusanimaatio: Animaatiotekniikka, jossa animaatio kulkee syvemmälle esitettyyn aiheeseen.
 113. Syventävä koulutus: Koulutus, joka keskittyy syventämään jo olemassa olevia taitoja tai tietoja.
 114. Sähköinen tentti: Tenttimenetelmä, jossa tentti suoritetaan tietokoneella.
 115. Taitopohjainen oppiminen: Oppimismenetelmä, jossa oppijat oppivat taitoja käytännön harjoittelun kautta.
 116. Tarinankerronta: Oppimismenetelmä, jossa oppijat oppivat tarinoiden avulla.
 117. Taustamusiikki: Musiikki, joka lisätään animoituun videoon tunnelman luomiseksi ja viestin vahvistamiseksi.
 118. Tavoitteellinen oppiminen: Oppimismenetelmä, jossa opiskelijat asettavat tavoitteita oppimisprosessin aikana.
 119. Teknologiaopetus: Koulutus, jossa keskitytään teknologian käyttöön ja sen soveltamiseen oppimisessa.
 120. Tietokanta: tietojen tallennusjärjestelmä, joka mahdollistaa tietojen hakemisen ja muokkaamisen.
 121. Tietokoneanimaatio: Animaatiotekniikka, jossa käytetään tietokonetta animaation luomiseen.
 122. Tietokonegrafiikka: Tietokoneen avulla luotu grafiikka, joka sisältää muun muassa animaatioita.
 123. Toiminta-animaatio: Animaatiotekniikka, joka sisältää nopeita ja dramaattisia liikkeitä.
 124. Tukimateriaali: Materiaali, joka auttaa oppijaa oppimisprosessissa.
 125. Tutkimusanimaatio: Animaatiotekniikka, joka sisältää tiedollista sisältöä ja joka on suunnattu tutkimuskäyttöön.
 126. Tutorointi: Oppimismenetelmä, jossa opiskelija saa henkilökohtaista ohjausta ja apua oppimiseen.
 127. Uusiutuva oppiminen: Oppimismenetelmä, joka keskittyy jatkuvaan oppimiseen ja uusien taitojen oppimiseen elämän aikana.
 128. Vaikutelma-animaatio: Animaatiotekniikka, joka pyrkii luomaan tietyn tunnelman tai vaikutelman.
 129. Valmennus: Oppimismenetelmä, jossa valmentaja auttaa oppijaa saavuttamaan tavoitteensa.
 130. Valo- ja varjotehosteet: Animaation tai videon tuotannossa käytettävät tehosteet, jotka lisätään valoihin ja varjoihin, jotta ne näyttäisivät todellisemmilta.
 131. Vektorianimaatio: Animaatiotekniikka, jossa käytetään vektorigrafiikkaa eli matemaattisia muotoja ja linjoja.
 132. Verkko-opiskelu: Oppimismenetelmä, jossa opiskelijat opiskelevat verkon kautta.
 133. Verkkokurssi/verkkokoulutus: Koulutus, joka tapahtuu verkon kautta.
 134. Verkkoluento: Luokkahuoneopetuksen korvike, joka tapahtuu verkon kautta.
 135. Verkkotesti: Testi, joka tehdään verkkoympäristössä.
 136. Videoessee: Animoitu video, jossa käsitellään jotain aihetta tai ilmiötä.
 137. Videomainos: Animoitu video, joka esittelee tuotetta tai palvelua.
 138. Virtuaalikoulutus: Koulutus, joka tapahtuu virtuaaliympäristössä, kuten virtuaalitodellisuudessa.
 139. Virtuaalitodellisuus: Teknologia, joka luo kokemuksen, että käyttäjä olisi osa virtuaalista maailmaa.
 140. Visuaalinen efekti: Animaation tai videon tuotannossa käytettävä erikoistehoste, joka lisätään animaatioon tai videoon erityistä vaikutusta varten.
 141. Visuaalinen oppiminen: Oppimismenetelmä, jossa oppiminen tapahtuu visuaalisten apuvälineiden, kuten kuvien ja videoiden, avulla.
 142. Visuaalinen suunnittelu: Suunnitteluprosessi, jossa suunnitellaan visuaalinen ilme esimerkiksi animaatioille tai verkkosivuille.
 143. Väriläiskäanimaatio: Animaatiotekniikka, jossa käytetään voimakkaita värejä ja yksinkertaisia muotoja.
 144. Webinaari: Verkossa tapahtuva seminaari, jossa osallistujat voivat osallistua etäyhteyden kautta.
 145. Whiteboard animation: Animaatiotekniikka, jossa kuvataan käsien piirtämää kuvitusta valkoiselle taululle tai piirtoalustalle.
 146. Workshop: Oppimismenetelmä, jossa osallistujat työskentelevät käytännön harjoitusten parissa.
 147. Ympäristösuunnittelu: Prosessi, jossa suunnitellaan animaation tai videon ympäristö.
 148. Zoomaus: Animaation tai videon tuotannossa käytettävä prosessi, jossa kamera zoomaa sisään tai ulos kohteesta.
 149. Ääniraita: Animaation tai videon tuotannossa käytettävä ääninauha, joka lisätään animaation tai videon taustalle.
 150. Äänisuunnittelu: Animaation tai videon tuotannossa käytettävä prosessi, joka keskittyy ääniin ja niiden luomiseen.
 151. Äänitehoste: Ääni, joka luodaan animaation tai videon tuotannossa tarkoituksena vahvistaa animaation tai videon viestiä.
 152. Äänitys: Prosessi, jossa tallennetaan ääntä käytettäväksi animaatiossa tai videossa.
 153. Äänitysstudio: Tilat, joissa ääntä voidaan tallentaa ammattimaisesti.
 154. 2D-animaatio: kaksiulotteinen animaatio, jossa kuvat liikkuvat toistensa päällä.
 155. 3D-animaatio: kolmiulotteinen animaatio, jossa kuvat ovat kolmiulotteisia malleja.
 156. 360 asteen palaute: Oppimismenetelmä, jossa henkilö saa palautetta usealta eri taholta, kuten esimieheltä, kollegoilta ja alaisilta.
 157. 70-20-10-malli: Oppimismalli, joka kuvaa, kuinka paljon oppimisesta tapahtuu työpaikalla (70%), vuorovaikutuksessa muiden kanssa (20%) ja koulutuksen kautta (10%).

Toivottavasti tämä listaus auttoi sinua ymmärtämään paremmin perehdyttämisen ja animoitujen videoiden sanastoa ja merkitystä organisaation menestykselle. Muista, että hyvin suunniteltu ja toteutettu perehdytys auttaa uusia työntekijöitäsi menestymään tehtävissään ja sitoutumaan organisaatioonne pitkällä aikavälillä. Animoitujen videoiden avulla voit tehdä perehdytyksestä mielenkiintoisemman ja hauskemman kokemuksen.

Jos tarvitset apua animoitujen videoiden luomisessa tai perehdytysprosessin suunnittelussa, ota rohkeasti yhteyttä meihin. Autamme mielellämme organisaatiotanne menestymään!

eFace - Linda Paasikallio

toimitusjohtaja

Linda Paasikallio

Viestintä, ohjeistukset ja koulutus voi parhaimmillaan olla innostavaa ja positiivista. Haluamme tiimini kanssa auttaa työyhteisöjä löytämään tavan viestiä videoiden avulla #TavoitteenaHymy

Samankaltaiset artikkelit